Profilaktyka

Funkcjonariusze Straży Miejskiej co roku prowadzą następujące akcje i zajęcia edukacyjno- profilaktyczne:

- „Akcja Zima”- w okresie zimowym funkcjonariusze dokonują przeglądu obiektów handlowych wielkopowierzchniowych przypominając o obowiązku ich odśnieżenia, sprawdzane są miejsca przebywania osób bezdomnych oraz doraźnie kontrolują stan dróg. Straż pomaga także w uruchomieniu samochodów mieszkańców gminy za pomocą urządzenia rozruchowego.

- „Bezpieczne Ferie”- strażnicy prowadzą cykl pogadanek w szkołach podstawowych na terenie gminy Gostyń, przypominając uczniom o zachowaniu zasad bezpieczeństwa podczas ferii zimowych.

- „Akcja Parking” - strażnicy miejscy zwracają szczególna uwagę na przestrzeganie przepisów w ruchu drogowym. Celem akcji jest zdyscyplinowanie kierowców nieprzestrzegających przepisów dotyczących zatrzymania i postoju.

- „Bezpieczne Wakacje”- strażnicy prowadzą zajęcia edukacyjne w szkołach podstawowych na terenie gminy. Pogadanki mają na celu podniesienie świadomości dzieci w zakresie bezpiecznego wypoczynku podczas wakacji.

- „Wakacje bez Promili”- akcja prowadzona jest od kwietnia do września. Celem programu jest oddziaływanie prewencyjne oraz nakładanie sankcji karnych w stosunku do osób niestosujących się do art. 43 ust.1 Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

- „Autochodzik”- mając na uwadze bezpieczeństwo dzieci funkcjonariusze Straży Miejskiej organizują zajęcia edukacyjne dla najmłodszych uczestników ruchu drogowego. Głównym celem akcji jest przygotowanie dzieci do samodzielnego uczestniczenia w ruchu drogowym.

- „Bezpieczna Droga do Szkoły”- strażnicy miejscy organizują spotkania w szkołach podstawowych, których celem jest poszerzenie wiedzy na temat zasad bezpiecznego poruszania się po drodze oraz pokazanie prawidłowych reakcji w sytuacjach zagrożenia.

- „Nie truj swoich bliskich. Gostyń ekologiczny.”- akcja, której celem jest pogłębienie wiedzy uczniów szkół podstawowych w zakresie działań proekologicznych, tematyki niskiej emisji oraz smogu.

- „Akcja Znakujemy rowery” - całoroczna akcja ma na celu uchronienie roweru przed ewentualną kradzieżą oraz możliwość zwrócenia go właścicielowi.

- Gminny Konkurs Wiedzy Ekologicznej - organizowany jest od 10 lat i jest kontynuacją akcji „Nie truj swoich bliskich. Gostyń ekologiczny”, w którym udział biorą uczniowie szkół podstawowych z terenu gminy Gostyń. Konkurs poprzedzają pogadanki w szkołach.

- Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym - I etap eliminacji gminnych Ogólnopolskiego Turnieju w Ruchu Drogowym współorganizowany jest ze Szkołą Podstawową im. Edmunda Bojanowskiego w Kunowie. Celem turnieju jest podnoszenie kultury społeczeństwa i działania na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

- Wielkopolska Olimpiada Wiedzy o Bezpieczeństwie np. „Nie dla Smogu”- akcja organizowana przez Straż Miejską Miasta Poznania i Wyższą Szkołę Bankową w Poznaniu przy współpracy z innymi strażami z terenu województwa wielkopolskiego. Celem olimpiady jest zachęcenie młodzieży (uczniów szkół średnich) do podejmowania działań związanych z bezpieczeństwem i ochroną środowiska. Główną nagrodą jest indeks na studia licencjackie na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne.