Program OŚ

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Gostyń na lata 2016-2020

z perspektywą na lata 2021 -2024 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, przyjęty Uchwałą nr XIV/170/16 Rady Miejskiej w Gostyniu

z dnia 4 lutego 2016 r.

Program ochrony środowiska dla Gminy Gostyń został sporządzony na podstawie art.17 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 ze zm.).

Niniejszy Program opracowany został zgodnie z nowymi, opublikowanymi we wrześniu 2015 r., „Wytycznymi do opracowania wojewódzkich, powiatowych i gminnych programów ochrony środowiska” wydanymi przez Ministerstwo Środowiska.

Program ochrony środowiska dla Gminy Gostyń jest podstawowym instrumentem do realizacji zadań własnych i koordynowanych w zakresie ochrony środowiska, które będą w całości lub w części finansowane ze środków będących w dyspozycji gminy. Skutkiem realizacji Programu będzie utrzymanie dobrego stanu środowiska naturalnego oraz jego poprawa, jak również wdrożenie efektywnego zarządzania środowiskiem w gminie. Dokument opisuje narzędzia realizacji zadań, elementy zarządzania i monitoringu oraz jednostki odpowiedzialne za ich wykonanie.

Projekt programu ochrony środowiska wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, zgodnie z wymogami formalno-prawnymi, został zaopiniowany przez właściwe organy tj. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu i Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu oraz uzyskał pozytywną opinię Zarządu Powiatu Gostyńskiego.

Pliki do pobrania: