Warto wiedzieć

 

 

 

II Wielkopolska Olimpiada Wiedzy o Bezpieczeństwie

Straż Miejska z Gostynia, wspólnie z Wyższą Szkołą Bankową w Poznaniu oraz ze Strażą Miejską Miasta Poznania, współorganizuje II Wielkopolską Olimpiadę Wiedzy o Bezpieczeństwie dla uczniów szkół średnich. Najlepsi uczniowie, wyłonieni w drodze dwustopniowych eliminacji, zostaną zakwalifikowani do finału. Możliwy zakres tematyczny wdrażanych rozwiązań jest bardzo szeroki - od inicjatyw na rzecz ochrony środowiska aż po poprawę bezpieczeństwa w komunikacji.

Finał Olimpiady  zostanie przeprowadzony pod koniec marca 2019 r. Dla wszystkich laureatów organizatorzy oraz sponsorzy przygotują atrakcyjne nagrody, między innymi zwycięzca Olimpiady otrzyma indeks upoważniający go do podjęcia studiów licencjackich na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu.

Poniżej podajemy link do strony, z której można pobrać regulamin Olimpiady.

http://www.poznan.pl/mim/main/regulamin-konkursu,p,38170,38175.html

  

Kontrole spalania

Wraz z nadejściem chłodu, co roku powraca problem niskiej emisji, czyli emisji do atmosfery szkodliwych pyłów i gazów z kominów znajdujących się na wysokości nie większej niż 40 m. Powstają one w wyniku spalania w domowych paleniskach, niskiej jakości paliw: flotu, miału, węgla brunatnego oraz odpadów.

Mając na uwadze wspólne dobro mieszkańców gminy, funkcjonariusze Straży Miejskiej w Gostyniu prowadzą regularne działania kontrolne palenisk domowych, na podstawie imiennych upoważnień wydanych przez Burmistrza Miasta i Gminy w oparciu o art. 379 ustawy Prawo ochrony środowiska.

Należy pamiętać, iż kolor dymu, czy zapach unoszący się w pobliżu, nie może być jedyną przesłanką do stwierdzenia, iż w domowej instalacji grzewczej trwa proces spalania odpadów.

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości związanych ze spalaniem odpadów osoba taka naraża się na odpowiedzialność wynikającą  z art. 191 ustawy o odpadach / „Kto wbrew zakazowi, termicznie przekształca odpady poza spalarniami odpadów podlega karze aresztu lub karze grzywny”/. Za spalanie odpadów w instalacjach grzewczych lub na wolnym powietrzu grozi mandat w wysokości do 500 zł lub kara grzywny gdy sprawa zostanie skierowana do Sądu. W ramach prowadzonych czynności kontrolnych strażnicy mogą pobierać próby odpadów paleniskowych, które będą wysłane do analiz laboratoryjnych.

Strażnikowi Miejskiemu w czasie czynności kontrolnych przysługuje  wzmożona ochrona prawna wynikająca z treści kodeksu karnego. Osobom utrudniającym wykonywanie tych czynności, w zależności od okoliczności zdarzenia, można przypisać zarzut z art. 222 §1 kk, art. 224 §1 kk, i art. 226 §1 kk oraz 225 §1 kk.

Jeśli zauważysz ciemny, brązowy, brudny dym wydobywający się z komina w Twojej okolicy dzwoń niezwłocznie na numer alarmowy Straży Miejskiej w Gostyniu:  507-154-706.

Ognisko na działce  

Ognisko na działce…

Straż Miejska w Gostyniu w odpowiedzi na liczne pytania dotyczące możliwości spalania odpadów zielonych (pozostałości roślinne, trawa, liście, gałęzie itp.) na działkach wyjaśnia, że na terenie miasta i gminy Gostyń obowiązuje zakaz spalania takich odpadów.

Powyższy problem został uregulowany m.in. w art.  191 w związku z art 155 Ustawy o odpadach z 2012 r., który zabrania termicznego przekształcania odpadów (spalania odpadów) poza spalarniami. Zakaz ten dotyczy również odpadów roślinnych, gdyż są one objęte obowiązkiem selektywnego zbierania.

smieci zielone

Co zrobić z odpadami zielonymi ?

Straż Miejska przedstawia metody zagospodarowania odpadami:

  1. Najlepszym rozwiązaniem dla właścicieli nieruchomości, na których terenie w związku z pielęgnacją powstają odpady zielone jest umieszczenie ich w przydomowym kompostowniku. Odpady te nie powinny trafiać do pojemników wraz z innymi odpadami.
  2. Właściciele nieruchomości tzw. odpady zielone „biodegradalne” powstające na ich terenie zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Gostyń §17 pkt.2 lit. A- powinni poprzez gromadzenie ich w workach przekazywać do selektywnego punktu zbierania odpadów komunalnych.

Ważne: odpady nie są odbierane z terenu nieruchomości. Należy przewieźć je osobiście do Goli.

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych - PSZOK

Godziny otwarcia PSZOK w Goli, gm. Gostyń

poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek 1400 - 1700

środa, sobota 1000 - 1400

tel. 506 182 246

informacja

Nieczystości ciekłe…

Masz szambo na swojej posesji? Pamiętaj, że w zakresie postępowania z nieczystościami ciekłymi obowiązuje uchwalony przez Radę Miejską Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Gostyń. Każdy właściciel jest zobowiązany do utrzymania porządku i czystości na terenie swojej nieruchomości.

Rozdział II.

§ 6. Ścieki bytowe i przemysłowe powstające na terenie nieruchomości winny być odprowadzane do sieci kanalizacji sanitarnej lub ogólnospławnej. Wyłącznie w przypadku braku takich sieci, nieczystości ciekłe winny być gromadzone w szczelnych zbiornikach bezodpływowych (niewyposażonych w przelewy do innych urządzeń infrastruktury technicznej), wybudowanych zgodnie z przepisami prawa budowlanego bądź oczyszczane w przydomowej oczyszczalni ścieków.

§ 7. Właściciel nieruchomości jest zobowiązany zapewnić dostęp do urządzeń służących do gromadzenia nieczystości ciekłych, w sposób umożliwiający ich opróżnianie, przedsiębiorcy posiadającemu zezwolenie Burmistrza Gostynia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych lub miejskiej  jednostce organizacyjnej bez narażania na szkodę ludzi i mienia.

§ 8. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do przechowywania przez okres 2 lat dowodów zapłaty za wykonanie usługi usunięcia ustalonej ilości nieczystości ciekłych (ścieków).

§ 9. Nieczystości ciekłe winny być usuwane z nieruchomości z częstotliwością i w sposób gwarantujący, że nie nastąpi wypływ ze zbiornika, wynikający z jego przepełnienia, nie rzadziej niż raz na kwartał każdego roku.