22 września sesja Rady Miejskiej

11 projektów uchwał będzie przedmiotem XLII sesji Rady Miejskiej. Samorządowcy zbiorą się w czwartek 22 września 2022 roku. Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Żywicki zwołał sesję na godzinę 15.00 w sali konferencyjnej na piętrze gostyńskiego ratusza. Po otwarciu sesji radnym zostanie przedstawiona informacja o podpisaniu protokołu z XXXVIII oraz XXXIX sesji, a Burmistrz Gostynia poinformuje o działaniach władzy wykonawczej w okresie międzysesyjnym. Następnie radni zgłoszą swoje interpelacje i zapytania.

 Przewiduje się podjęcie uchwał:

·         w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt i maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie dziecka w Żłobku Miejskim w Gostyniu prowadzonym przez gminę Gostyń.

·         w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 r.

·         w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gostyń na lata 2022 – 2026.

·         w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości.

·         w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości.

·         w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości.

·         w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu nieruchomości.

·         w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie Gostynia i Brzezia oraz zmiany nazwy odcinka ulicy Wichrowej w Gostyniu.

·         w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Gostynia.

·         w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Gostynia.

·         w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Gostynia.

oraz obwieszczenia:

·         o sprostowaniu błędu.

Radni przyjmą sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Miejskiej w Gostyniu za II kwartał 2022 roku, a Burmistrz Gostynia udzieli odpowiedzi na interpelacje i zapytania zgłoszone na poprzednich sesjach. Przed zakończeniem sesji będzie czas na wolne wnioski i informacje.