Dofinansowanie dla gminy Gostyń

49 500 zł ministerialnego dofinansowania otrzymała gmina Gostyń na realizację  programu profilaktycznego „Rodzina – wartości drużyna – edycja III”. Celem projektu jest poprawa jakości i zwiększenie dostępności usług świadczonych na rzecz osób zagrożonych i doznających przemocy w rodzinie.

W ramach programu profilaktycznego „Rodzina – wartości drużyna – edycja III” zorganizowana zostanie grupa wsparcia dla osób doznających przemocy, zrealizowane zostaną turnusy socjoterapeutyczne dla dzieci, uruchomione zostaną zajęcia dla dzieci i rodziców pod „Razem spędzamy czas”, zrealizowany zostanie cykl konsultacji dla rodzin w okresie zagrożenia rozwodem/rozstaniem „Poprawne relacje = spokojne dzieci”.  

Ponadto w związku z nowelizacją ustawy o przemocy domowej odbędzie się szereg szkoleń dla kadry przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych, Zespołu Interdyscyplinarnego oraz członków grup roboczych. 

Projekt otrzymał dofinansowanie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” - edycja 2023.