Dofinansowanie wymiany ogrzewania

Przyjmujemy wnioski na dofinansowanie do wymiany starego pieca węglowego na nowe, proekologiczne źródło ciepła w budynkach lub lokalach mieszkalnych na terenie gminy Gostyń.

 

Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do zapoznania się z materiałami:

 • Wysokość dopłaty wynosi 50% kosztów inwestycji – nie więcej niż 6000,00 zł dla budynków jednorodzinnych oraz 4000,00 zł dla lokali mieszkalnych ogrzewanych w indywidualny sposób,
 • Stary piec węglowy można wymienić na pompę ciepła, ogrzewanie gazowe, elektryczne, kocioł na paliwo stałe, z zachowaniem wymaganych standardów emisyjnych i technologicznych,
 • Dotacja musi być przeznaczona na zakup i montaż nowego źródła ogrzewania oraz armatury niezbędnej do wykonania nowego systemu ogrzewania,
 • Aby uzyskać dotację musi dojść do trwałej likwidacji dotychczasowego, bezklasowego kotła węglowego,
 • Dotacja udzielana jest w formie refundacji kosztów wymiany źródła ciepła, tj. wypłata środków może nastąpić dopiero po realizacji zmiany systemu ogrzewania i po prawidłowym udokumentowaniu wykonanych prac i poniesionych kosztów,
 • Dotacja nie będzie udzielana na urządzenia i materiały zakupione przed podpisaniem umowy,
 • Do wniosku należy dołączyć: dokument potwierdzający tytuł prawny do władania nieruchomością; zgodę współwłaścicieli (dotyczy współwłasności),
 • Dotacja nie będzie udzielana na dofinansowanie inwestycji, dla której została uprzednio udzielona dotacja z innego źródła (np. z programu „Czyste Powietrze”),
 • Złożenie wniosku nie jest jednoznaczne z udzieleniem dotacji.

 

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKÓW

Wnioski można składać w Biurze Obsługi Klienta lub Referacie Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Gostyniu, ul. Wrocławska 256, 63-800 Gostyń. Datą złożenia wniosku jest dzień wpływu wniosku do Urzędu Miejskiego w Gostyniu.

 • Wniosek można złożyć osobiście, przesłać pocztą lub za pośrednictwem platformy e-PUAP,
 • Wniosek musi być kompletny – zawierać wymagane załączniki oraz posiadać wypełnione pola. Bardzo ważne, aby podać numer telefonu kontaktowego,
 • Wniosek należy wypełnić czytelnie i podpisać.

 

ROZLICZENIE DOTACJI

Po zrealizowaniu inwestycji Wnioskodawca składa wniosek o rozliczenie dotacji wraz z załącznikami. Do wniosku o rozliczenie dotacji należy dołączyć:

- Kserokopie faktur VAT lub rachunków potwierdzających poniesione koszty inwestycji,

- Kserokopię dowodu zakupu nowego kotła,

- Dokument potwierdzający demontaż i przekazanie starego źródła ciepła do likwidacji wystawiony przez uprawnionego przedsiębiorcę (formularz przyjęcia odpadów metali),

- Dokument potwierdzający montaż nowego urządzenia grzewczego wystawiony przez uprawnionego przedsiębiorcę,

- Dokument informujący o rodzaju, sprawności i mocy (w kW) zainstalowanego źródła, dane techniczne nowego źródła ciepła lub dokumentację techniczną,

- Świadectwo zgodności z normami emisyjnymi (5 klasa i Ekoprojekt: dotyczy kotłów na paliwo stałe z automatycznym podajnikiem),

- Inne dodatkowe dokumenty: opinia kominiarska po zamontowaniu nowego źródła ciepła, protokół odbioru instalacji gazowej i przeprowadzonej próby szczelności (jeśli została wykonana), dokument potwierdzający uruchomienie nowego źródła ogrzewania wystawiony przez uprawnionego serwisanta,

- Dokumentację fotograficzną nowego źródła ogrzewania (zalecana).

 

KONTROLA POWYKONAWCZA

Po złożeniu wniosku o rozliczenie dotacji Wnioskodawca obowiązany jest udostępnić miejsce, w którym dokonano zmiany systemu ogrzewania w celu przeprowadzenia kontroli powykonawczej przez urzędnika. Termin oględzin uzgodniony zostanie telefonicznie.

 

Szczegółowych informacji w sprawie udziela Referat Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Gostyniu:

- Mariola Ossentowska, tel. +48 655752134

- Magdalena Talaga, tel. +48 655752134

- Joanna Naskręt, tel. +48 655752134

 

DOKUMENTY DO POBRANIA

 1. Wniosek o udzielenie dotacji
 2. Wyrażenie zgody
 3. Uchwała XXXVII_478_18
 4. Uchwała _lx_683_24_2672992
 5. Uchwała Kolegium RIO