Składanie deklaracji dot. źródeł ciepła i spalania paliw (CEEB)

Składanie deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB)

W związku z informacją udostępnioną przez Główny Urząd Nadzoru Budowlanego (organ odpowiedzialny za utworzenie Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków) na mocy obowiązującej od 1 stycznia 2021 roku nowelizacji ustawy z 21.11.2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków, od 1 lipca 2021 roku każdy właściciel lub zarządca budynku lub lokalu zobowiązany będzie do składania w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) deklaracji dotyczącej źródeł ciepła i spalania paliw.

Deklarację można wysłać przez internet, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (forma elektroniczna dostępna będzie od 1 lipca 2021 r.). Osoby, które nie mogą skorzystać z tej formy składania deklaracji, mają możliwość złożenia jej w formie papierowej w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gostyniu, w biurze podawczym, w dni robocze w godzinach pracy urzędu od 7.30-15.30.

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB) jest mechanizmem informatycznym, który służy do zidentyfikowania źródeł niskiej emisji z budynków. Kryterium wpisu budynku do systemu będzie stanowiła moc źródła. W związku z tym, w CEEB objęte zostały budynki mieszkalne, budynki użyteczności publicznej, w tym małe lokalne ciepłownie, zakłady produkcyjne, magazyny, garaże, gospodarstwa rolne, a nawet kościoły i szpitale pod warunkiem, że nominalna moc cieplna wykorzystywanego źródła spalania paliw nie przekroczy 1MW.

Deklaracje zawierają adres nieruchomości, imię i nazwisko albo nazwę właściciela lub zarządcy budynku, jego telefon, adres poczty elektronicznej, informacje o liczbie i rodzaju źródeł ciepła oraz wykorzystywanych w nich paliwach. W przypadku zmiany ww. danych, właściciel lub zarządca budynku lub lokalu jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia, w którym zaistniała zmiana.

Dane do CEEB mają pochodzić nie tylko z deklaracji mieszkańców, ale także z innych rejestrów oraz z kontroli i interwencji tj. kontrole kominiarskie, straży miejskiej (np. kontrole palenisk), kontrole przedsiębiorców prowadzone przez inspekcję ochrony środowiska, gospodarowania odpadami, ściekami. Przepisy zakładają 12-miesięczny termin na złożenie deklaracji CEEB do Burmistrza Gostynia dla budynków już istniejących - licząc od 1 lipca 2021 r., oraz 14-dniowy dla nowo powstałych od dnia uruchomienia. Niezłożenie deklaracji zgodnie z art. 27h ust.1 ustawy z 28 października 2020 r. o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw jest zagrożone karą grzywny.

 

Deklaracje można złożyć na 2 sposoby:

Deklaracja składana elektronicznie przez internet na stronie (wymagany Profil Zaufany):
https://zone.gunb.gov.pl/

lub

Deklaracja złożona w formie papierowej do Urzędu Gminy w Gostyniu.

 

Więcej na temat CEEB:

https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow

Pliki do pobrania: