Jest praca w Urzędzie Miejskim w Gostyniu

Burmistrz Gostynia ogłosił dwa nabory na stanowiska urzędnicze w tym jedno kierownicze.

Pierwszy nabór dotyczy stanowiska ds. księgowości budżetowej i pozabudżetowej w Wydziale Finansowym, drugi kierownika Referatu Ochrony Środowiska w ramach Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska. W obu przypadkach kandydaci mogą składać swoje aplikacje do poniedziałku 3 stycznia 2022 roku.

By zostać zatrudnionym na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym, trzeba: posiadać obywatelstwo polskie, pełną zdolność do czynności prawnych i korzystać z pełni praw publicznych, cieszyć się nieposzlakowaną opinią. Kandydaci nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe.

Dodatkowo w przypadku stanowiska kierowniczego wymagane jest obligatoryjnie posiadanie wykształcenia wyższego oraz co najmniej 4 lat doświadczenia zawodowego, co wynika wprost z rozporządzenia o wynagrodzeniach pracowników samorządowych.

Kryteria dodatkowe stawiane kandydatom na stanowisko ds. księgowości budżetowej i pozabudżetowej to posiadanie wykształcenia wyższego o kierunku ekonomicznym, znajomość ustaw: o samorządzie gminnym, o rachunkowości, o podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych, o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, ustawy o podatku od towarów i usług, o finansach publicznych.

Dodatkowe wymogi na stanowisko kierownika Referatu Ochrony Środowiska to: wykształcenie wyższe kierunkowe - ochrona środowiska, znajomość regulacji prawnych w zakresie ustaw: o samorządzie gminnym, Prawo ochrony środowiska, Prawo geologiczne i górnicze, o ochronie przyrody, o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, o odpadach, kodeks postępowania administracyjnego oraz posiadanie prawa jazdy kat. B.

Poszukiwane są osoby komunikatywne, potrafiące działać w zespole, ale też samodzielnie, radzące sobie w sytuacjach kryzysowych.

Szczegółowe zakresy czynności oraz wymagane od kandydatów formularze dostępne są Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce praca.