Konkursy ofert dla organizacji pozarządowych

Burmistrz Gostynia ogłosił konkursy ofert na realizację zadań publicznych w roku 2016. Termin ich składania mija w poniedziałek 8 lutego 2016 r. o godzinie 15.30.

Konkursy dotyczą następujących rodzajów zadań:

  • kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – 74.000 zł,
  • działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym – integracja emerytów, rencistów i inwalidów – 17.500 zł,
  • działalność na rzecz kombatantów i osób represjonowanych – 6.500 zł,
  • kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – rozwój amatorskiego ruchu artystycznego – 65.000 zł,
  • wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i turystyki – 78.000 zł,
  • ochrona i promocja zdrowia oraz działania w zakresie rehabilitacji osób niepełnosprawnych – 58.000 zł,
  • pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób – prowadzenie banku żywności – 15.900 zł,
  • pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób – prowadzenie stacji socjalnej – 12.600 zł,
  • działalność edukacyjna i profilaktyczna w zakresie ochrony zwierząt oraz udzielanie schronienia bezdomnym zwierzętom – 4.000 zł.

Uprawnionymi do złożenia oferty są organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Szczegółowe informacje dotyczące wszystkich konkursów można znaleźć na stronie internetowej www.biuletyn.gostyn.pl w zakładce „Organizacje pozarządowe”.