Obwieszczenie o wydanej decyzji środowiskowej - przetwarzanie odpadów w Czachorowie

Gostyń 06.07.2022 r.

PPOS.6220.29.2021
 

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm.),               

Burmistrz Gostynia

podaje do publicznej wiadomości informację

o wydanej w dniu 05.07.2022 r., na wniosek ………………………………………decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, dalej decyzji ooś dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na przetwarzaniu odpadów na terenie i w obiektach Zakładu Produkcji Styropianu w Czachorowie nr 57, dz. nr ewid. 182/5 i 182/2, gmina Gostyń, powiat gostyński, województwo wielkopolskie.

Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy, w tym z opiniami: Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gostyniu i Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu można się zapoznać zgodnie z zasadami zawartymi w DZIALE II ustawy ooś, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gostyniu, w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, Referacie Ochrony Środowiska ul. Wrocławska 256, pok. 16 w godzinach pracy Urzędu od 7.30 do 15.30.

                                                                                                             

 

 

                                                                                                                                                                                 Burmistrz Gostynia

                              

                                                                                                                                                                         

 

Art. 38 ustawy ooś. Organ właściwy do wydania decyzji podaje do publicznej wiadomości informację o wydanej decyzji i o możliwości zapoznania się z jej treścią.

Art. 85 ust. 3 ustawy ooś. Organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach , wydanej po przeprowadzeniu oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko podaje do publicznej wiadomości informacje o wydanej decyzji  i o możliwościach zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniami i opiniami organów, o którym mowa w art. 77 ust.1 ustawy ooś. Przepis stosuje się odpowiednio do decyzji ooś wydanej bez przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.