Obwieszczenie ws. budowy stacji bazowej telefonii komórkowej - Kosowo

RGM.PP.6733.6.2022                                                                                  

Gostyń, 19 lipca 2022 r.

 

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GOSTYNIA


Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. z 2022 r. poz. 503) i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r. poz. 735 ze zmianami),

zawiadamiam

strony postępowania i wszystkich zainteresowanych,

że zostały wniesione odwołania od decyzji nr 8/2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (sygn. akt RGM.PP.6733.6.2022) dla realizacji budowy stacji bazowej telefonii komórkowej sieci Play nr GOS3091B na terenie działek nr 76/3 i 75, położonych w Kosowie.

Odwołania wraz z aktami sprawy, w tym z ww. decyzją Burmistrza Gostynia zostały przesłane w celu rozpatrzenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie.

                                                                                                                   

 

                                                                                                                                                            Burmistrz Gostynia

                                                                                                                                                            Jerzy Kulak