Obwieszczenie ws. ustalenia lokalizacji inwestycji - budowa linii kablowej w Gostyniu

                                                                    Gostyń, 1 sierpnia 2022 r.

RGM.PP.6733.10.2022

 

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GOSTYNIA


         Zgodnie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. z 2022 r. poz. 503), Burmistrz Gostynia zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy linii kablowej SN 15 kV z zabudową słupa SN – usunięcia kolizji na części terenu działek nr 665/1 i 666, położonych w Gostyniu.

W związku z powyższym informuję strony postępowania o możliwości zapoznania się z wnioskiem oraz aktami sprawy, zgłoszenia wniosków dowodowych, ewentualnych uwag i zastrzeżeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gostyniu przy ul. Wrocławskiej 256.

Zawiadomienie przez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia (art. 49 k.p.a.).                 

 

                                                                                                                                                                                     Zastępca Burmistrza

                                                                                                                                                                                     Grzegorz Skorupski