Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia Mpzp obszaru położonego w Gostyniu w rejonie ul. Kasprowi

OGŁOSZENIE

O PRZYSTĄPIENIU DO SPORZĄDZENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBSZARÓW W REJONIE ULIC: JANA KASPROWICZA, WACŁAWA BORATYŃSKIEGO ORAZ GEN. DEZYDEREGO CHŁAPOWSKIEGO W GOSTYNIU

 

Na podstawie art. 17 pkt 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 503 ) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Gostyniu Uchwały Nr XL/476/22 z dnia 14 lipca 2022 r. o przystąpieniu do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów w rejonie ulic: Jana Kasprowicza, Wacława Boratyńskiego oraz gen. Dezyderego Chłapowskiego w Gostyniu.

Zainteresowani mogą składać wnioski do ww. planu miejscowego. Wnioski należy składać do 22 sierpnia 2022 r. w formie papierowej na adres: Urząd Miejski w Gostyniu, Rynek 2, 63-800 Gostyń lub w formie elektronicznej poprzez pocztę elektroniczną na adres: um@gostyn.pl lub za pomocą platformy ePUAP, lub ustnie do protokołu w siedzibie urzędu przy ul. Wrocławskiej 256.

Wniosek powinien zawierać imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby.

Jednocześnie, na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 1, 3 i 5 w związku z art. 54 ust.2 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm.), informuję o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w tym sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko, ustaleń projektu dokumentu pn. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszarów w rejonie ulic: Jana Kasprowicza, Wacława Boratyńskiego oraz gen. Dezyderego Chłapowskiego w Gostyniu.

Wnioski do strategicznej oceny oddziaływania na środowisko można składać do 22 sierpnia 2022 r. w formie wskazanej do składania wniosków do planu miejscowego. Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Burmistrz Gostynia.

Z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Gostyniu przy ul. Wrocławskiej 256, w godzinach urzędowania.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w procedurze sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego: http://biuletyn.gostyn.pl/ (w zakładce: dane osobowe)

Formularz wniosku do planu miejscowego dostępny jest na stronie www.biuletyn.gostyn.pl (w zakładce: urząd miejski/poradnik klienta/zagospodarowanie przestrzenne).

 

                                                                                                                                                                      Burmistrz Gostynia  
                                                                                                                                                                     /-/Jerzy Kulak