Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu protokółu dyskusji publicznej

OGŁOSZENIE
BURMISTRZA GOSTYNIA

o wyłożeniu do publicznego wglądu protokółu dyskusji publicznej

 

Zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu protokółu, przeprowadzonej
18 grudnia 2015 r. w Urzędzie Miejskim w Gostyniu, dyskusji publicznej nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w rejonie ul. Poznańskiej i drogi do Dusiny.

Protokół dyskusji publicznej, zorganizowanej zgodnie z wymogami Ustawy z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 199 ze zm.), wyłożono do publicznego wglądu w Urzędzie Miejskim w Gostyniu, Wydziale Rozwoju i Inwestycji, ul. Wrocławska 256, pokój nr 5.

 

 

                                                                                                                                           Burmistrz Gostynia: Jerzy Kulak