Przyznano dotacje organizacjom pozarządowym

Przyznano dotacje na realizację zadań publicznych, które w 2022 roku będą realizowane przez organizacje pozarządowe. Oferty zostały pozytywnie ocenione przez Komisję Konkursową, a na tej podstawie Burmistrz Gostynia podjął decyzję o dofinansowaniu przedsięwzięć z zakresu:

  1. Prowadzenia placówki wsparcia dziennego w formie opiekuńczo – wychowawczej dla dzieci z gminy Gostyń - Placówka Wsparcia Dziennego „Promyki Dobra" – „Ku dorosłości – wspólnie i małymi krokami” – 20 000 zł.
  2. Prowadzenia placówki wsparcia dziennego w formie specjalistycznej dla dzieci oraz rodziców z gminy Gostyń - Stowarzyszenie BAZA – „Świetlica Baza” – 70 000 zł.
  3. Udzielania schronienia oraz pomoc terapeutyczna, psychologiczna, socjalna i prawna dla osób doznających przemocy z gminy Gostyń - Bonifraterski Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie – „Pomagamy 2022” – 14 000 zł.