Zawiadomienie stron o odmowie wydania decyzji środowiskowej - rozbudowa gospodarstwa rolnego w Brzez

BURMISTRZ GOSTYNIA

63-800 Gostyń, Rynek 2

Gostyń 22.07.2022r.

GKOS.OS.6220.13.2022

 

Zawiadomienie

             Na podstawie art. 49 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.), dalej k.p.a., w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2022r., poz. 1029), dalej ustawa ooś

 

zawiadamiam strony postępowania

 

            że zgodnie z art. 10 oraz art. 79a k.p.a., przed wydaniem przed wydaniem decyzji o odmowie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie i przebudowie gospodarstwa rolnego o obsadzie zwierząt do 173,87 DJP, zlokalizowanego w miejscowości Brzezie, gm. Gostyń”, dz. nr 151 i 152/2 - obręb Brzezie, gmina Gostyń - strony mają prawo do wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów dotyczących sprawy w terminie 5 dni, licząc od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.

Możliwość zapoznania się z całym materiałem oraz wysłuchanie stron istnieje w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gostyniu przy ul. Wrocławskiej 256, Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, Referat Ochrony Środowiska, pok. nr 16, w godzinach pracy Urzędu od 7.30 do 15.30. 

 

                                                                                                                                   Z up. Burmistrza Gostynia

                                                                                                                                   Marzena Paluszkiewicz

                                                                                                                                   Naczelnik

                                                                                                                                  Wydziału Gospodarki Komunalnej

                                                                                                                                  i Ochrony Środowiska

                                                                                    

 

 

 

 

Art. 49 k.p.a. Strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Art. 74 ust. 3 ustawy ooś Jeżeli liczba stron postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 10, stosuje się przepis art. 49 kodeksu postępowania administracyjnego.