Zawiadomienie ws. odmowy udzielenia informacji

BURMISTRZ GOSTYNIA

63-800 Gostyń, Rynek 2

Gostyń 05.01.2021 r.

PPOS.6220.14.2020

Zawiadomienie

            Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.), dalej k.p.a., w związku  z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 283 ze zm.), dalej ustawa ooś, zawiadamiam strony postępowania o wydanej w dniu 04.01.2021 r. decyzji, której treść podaję niżej

            Doręczenie ww. decyzji stronom uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia jego publicznego ogłoszenia.

 

 

Burmistrz Gostynia

mgr inż. Jerzy Kulak

 

BURMISTRZ GOSTYNIA

63-800 Gostyń, Rynek 2

Gostyń 04.01.2021 r.

PPOS.6220.14.2020

DECYZJA

Na podstawie art. 77 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji  o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 283 ze zm.) dalej ustawy ooś oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) - po rozpatrzeniu wniosku Betoniarni Witold Gryczka, ul. Wrocławska 177A, 63-800 Gostyń

odmawiam

wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.„Instalacja produkcji kruszywa z odpadów stłuczki szklanej w Gminie Gostyń, na nieruchomości zlokalizowanej w Gostyniu, przy ul. Wrocławskiej 178A” (działki nr 2481/8, 2482/12, obręb 0001 Gostyń).

Uzasadnienie

W dniu 22 czerwca 2020 r., na wniosek firmy Betoniarnia Witold Gryczka, ul. Wrocławska 177A, 63-800 Gostyń zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, dalej decyzji ooś, dla przedsięwzięcia pn.„Instalacja produkcji kruszywa z odpadów stłuczki szklanej w Gminie Gostyń, na nieruchomości zlokalizowanej w Gostyniu, przy ul. Wrocławskiej 178A” (działki nr 2481/8, 2482/12 , obręb 0001 Gostyń).

Do wniosku dołączono raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, dalej raport ooś, mapę ewidencyjną w postaci elektronicznej. Z uwagi na to, że liczba stron postępowania przekracza 10 nie dołączono wypisów z rejestru gruntów (art. 74 ust. 1a ustawy ooś).

Planowane przedsięwzięcie na podstawie § 2 ust. 1 pkt 47 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r., w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839) kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, dla których sporządzenie raportu jest obligatoryjne.

Dla terenu objętego inwestycją nie obowiązuje miejscowy planu zagospodarowania przestrzennego.

Burmistrz Gostynia w oparciu o art. 77 ust. 1 pkt. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U.   z 2020 r. poz. 283 ze zm.), dalej ustawa ooś, w dniu 06.07.2020 r. zwrócił się do: Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu dalej RDOŚ, Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu dalej Dyrektor RZGW WP  o uzgodnienie oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gostyniu dalej PPIS o opinię przed wydaniem decyzji ooś.

PPIS pismem z dnia 05.08.2020 r. nr ON-NS.9011.6.9.2020 stwierdził, że przedłożony raport ooś wymaga uzupełnienia. Uzupełnienie zostało dostarczone do PPIS      w dniu 14.10.2020 r.

PPIS w opinii sanitarnej z dnia 13 listopada 2020 r. nr ON-NS.9011.6.9.2020 zaopiniował negatywnie w zakresie ochrony zdrowia i warunków życia ludzi realizację przedsięwzięcia pn.„Instalacja produkcji kruszywa z odpadów stłuczki szklanej w Gminie Gostyń, na nieruchomości zlokalizowanej w Gostyniu, przy ul. Wrocławskiej 178A” (działki nr 2481/8, 2482/12, obręb 0001 Gostyń. W ocenie PPIS skala przedsięwzięcia jest znaczna i może wpłynąć negatywnie na zdrowie i warunki życia ludzi.

Dyrektor RZGW WP pismem z dnia 06.10.2020 r. nr PO.RZŚ.4360.82m.2020.BJ zwrócił się do organu prowadzącego postępowanie tj. Burmistrza Gostynia o wezwanie inwestora do przedstawienia dodatkowych uzupełnień/wyjaśnień do raportu. Uzupełnienie zostało dostarczone do Dyrektora RZGW WP w dniu 29.10.2020 r.

Dyrektor RZGW WP w Postanowieniu z dnia 30.11.2020 r. nr PO.RZŚ.4360.82m.2020.BJ uzgodnił przedsięwzięcie w podanym wariancie oraz określił warunki jego realizacji.

Mając na względzie charakter, zastosowane i będące przedmiotem uzgodnienia rozwiązania, zastosowane technologie oraz ograniczoną skalę oddziaływania przedsięwzięcia, przy założeniu realizacji określonych w sentencji warunków mających ograniczyć negatywne oddziaływanie przedsięwzięcia Dyrektor ZZ WP nie stwierdził prawdopodobieństwa oddziaływania na pozostające w zasięgu oddziaływania jednolite części wód  w zakresie stwarzającym zagrożenie dla realizacji celów środowiskowych, o których mowa w art. 56, art. 57, art. 59 i art. 61 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne, a określonych dla tych części wód w „Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry”, przyjętym rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. (Dz. U. z 2016 r., poz. 1967).

RDOŚ pismem z dnia 25.08.2020 r. nr WOO-I.4221.138.2020.AR.2 stwierdził, że raport ooś wymaga uzupełnienia. Uzupełnienie zostało dostarczone do RDOŚ w dniu 15.10.2020 r.

RDOŚ postanowieniem z dnia 02.12.2020 r. nr WOO-I.4221.138.2020.AR.8 odmówił uzgodnienia w toku postępowania w sprawie wydania decyzji ooś. Analizując zebrane dokumenty RDOŚ uznał, że zamieszczone w raporcie i uzupełnieniu informacje są nieprecyzyjne i nierzetelne, a przedstawiony materiał nie pozwala na prawidłową ocenę wpływu przedsięwzięcia na środowisko.

Jeżeli jest przeprowadzana ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach organ właściwy do jej wydania uzgadnia warunki realizacji przedsięwzięcia z: regionalnym dyrektorem ochrony środowiska  i z organem właściwym w sprawach ocen wodnoprawnych o których mowa w przepisach ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne oraz zasięga opinii państwowego powiatowego inspektora sanitarnego (art. 77 ust.1 ustawy ooś).

Z uwagi na to, że PPIS wydał negatywną opinię sanitarną a RDOŚ odmówił uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia pn.„Instalacja produkcji kruszywa z odpadów stłuczki szklanej w Gminie Gostyń na nieruchomości zlokalizowanej w Gostyniu, przy ul. Wrocławskiej 178A” (działki nr 2481/8, 2482/12, obręb 0001 Gostyń), wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nie jest możliwe z uwagi na niespełnienie wymogu art. 77 ust. 1 pkt 1 ustawy ooś.

W związku z powyższym orzeczono jak w sentencji decyzji.

 

Pouczenie

            Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie, ul. Słowiańska 54, za pośrednictwem Burmistrza Gostynia w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec Burmistrza Gostynia.

Z dniem doręczenia Burmistrzowi Gostynia oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania.

 

Art. 49 k.p.a. Strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Art. 74 ust.3 ustawy ooś  Jeżeli liczba stron postępowania o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 10, stosuje się przepis art. 49 kodeksu postępowania administracyjnego.