Mieszkańcy pytają

Zakładka ta powstała z myślą o mieszkańcach gminy Gostyń i ich pytaniach, które często rodzą się w kwestiach szerokiej działalności samorządu gminnego. Mieszkańcy dzwonią, piszą maile, by wyjaśnić swoje wątpliwości. W tym miejscu chcemy zebrać najczęściej zadawane pytania przez mieszkańców i odpowiedzi na nie.

Masz pytanie? Napisz do nas na adres burmistrz@gostyn.pl

Czy można zmienić imię i nazwisko? Jeśli tak to co muszę zrobić?

Zmienić imię lub nazwisko można tylko w uzasadnionych przypadkach, np. gdy są one ośmieszające, naruszają godność człowieka, a także, gdy na co dzień używamy innego imienia/nazwiska lub zostało ono bezprawnie zmienione (np. w wyniku błędu).

Zmiana imienia oznacza m.in. zastąpienie imienia innym imieniem, zastąpienie dwóch imion jednym imieniem lub odwrotnie, dodanie drugiego imienia, czy zmianę jego pisowni. Zmiana nazwiska oznacza m.in. zmianę na inne nazwisko, zmianę jego pisowni, zmianę nazwiska ze względu na formę właściwą dla rodzaju żeńskiego lub męskiego.

Imię/nazwisko może zmienić obywatel polski, cudzoziemiec niemający obywatelstwa żadnego państwa, a którego miejscem zamieszkania jest Polska lub cudzoziemiec, który uzyskał w Polsce status uchodźcy.

Aby zmienić imię/nazwisko należy udać się do urzędu stanu cywilnego (Rynek 2, pok. nr 4) i złożyć wniosek wraz z uzasadnieniem oraz oświadczeniem, że w tej sprawie nie został złożony wcześniej wniosek do innego kierownika USC lub nie została już w tej sprawie wydana decyzja odmowna.

W przypadku gdy akta stanu cywilnego dotyczące osoby, która chce zmienić imię/nazwisko, nie były wytworzone w gostyńskim USC do wniosku można dołączyć odpis aktu urodzenia, odpis aktu małżeństwa (gdy wnioskodawca pozostaje w związku małżeńskim), odpis aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie (gdy małżeństwo wnioskodawcy zostało rozwiązane przez sąd) lub odpis aktu zgonu (gdy małżeństwo wnioskodawcy ustało z powodu zgonu współmałżonka). Ułatwi to realizację zadania i przyśpieszy wydanie decyzji.

Gdy zmiana dotyczy dziecka w USC wstawić muszą się oboje rodzice i w obecności urzędnika wyrazić zgodę na zmianę imienia/nazwiska małoletniego dziecka (w przypadku braku zgody trzeba przedstawić postanowienie sądu zezwalające na dokonanie zmiany), a gdy dziecko ukończyło 13 lat i chce zmienić imię/nazwisko w USC musi pojawić się razem z rodzicami.

Za wydanie decyzji zmieniającej imię/nazwisko trzeba zapłacić 37 zł. Można to zrobić w Ratuszu w Wydziale Finansowym (parter, pokój nr 3).

Decyzję w sprawie zmiany imienia/nazwiska w ciągu 30 dni wydaje kierownik USC, do którego złożono wniosek. Gdy sprawa jest szczególnie skomplikowana decyzja zostanie wydana w ciągu 60 dni.

Urodziłam dziecko za granicą/wyszłam za mąż za granicą. Co muszę zrobić by otrzymać polski akt stanu cywilnego?

Jeśli narodziny dziecka, ślub, rozwód lub zgon obywatela RP miało miejsce za granicą należy dokonać transkrypcji zagranicznego aktu stanu cywilnego do ksiąg stanu cywilnego w Polsce. Transkrypcja polega na wiernym przeniesieniu treści zagranicznego dokumentu stanu cywilnego do polskich ksiąg.

Transkrypcja dokonywana jest w wybranym przez wnioskodawcę urzędzie stanu cywilnego w Polsce. Aby dokonać transkrypcji w Gostyniu należy zgłosić się do Urzędu Stanu Cywilnego (Rynek 2, parter, pokój nr 4) i złożyć wniosek o wpisanie do polskich ksiąg aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą oraz zapłacić 50 zł. Zapłacić można w Ratuszu w Wydziale Finansowym (parter, pokój nr 3).Formularz wniosku można znaleźć tutaj.

Do wniosku należy załączyć oryginalny odpis zagranicznego aktu stanu cywilnego z jego tłumaczeniem na język polski wykonanym przez tłumacza przysięgłego. Podczas wizyty w USC trzeba okazać się dokumentem tożsamości.

Transkrypcja danych zostanie wykonana w ciągu 30 dni, natomiast w sprawach szczególnie skomplikowanych w ciągu 60 dni.

W przypadku, kiedy przyjazd do Polski nie jest możliwy, wniosek można złożyć za pośrednictwem konsulatu. W tym celu należy zarejestrować się na stronie www.e-konsulat.gov.pl – zakładka „Sprawy prawne”, a następnie wszystkie wymagane dokumenty przedłożyć osobiście w konsulacie.

Jeżeli zagraniczny dokument stanu cywilnego nie zawiera wszystkich danych przewidzianych przez polskie prawo, można zwrócić się o sprostowanie lub uzupełnienie danych w nim zawartych.

Otrzymałem/am decyzję podatkową. Czy mogę ubiegać się o ulgi w płatnościach?

Gmina w uzasadnionych przypadkach na wniosek podatnika może:

 • odroczyć termin płatności podatku lub rozłożyć zapłatę podatku na raty,
 • odroczyć lub rozłożyć na raty zapłatę zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę,
 • umorzyć w całości lub w części zaległości podatkowe i odsetki za zwłokę.

Uzasadnionymi przypadkami, które mogą uprawniać do odroczenia terminu płatności podatku, rozłożenia na raty podatku albo umorzenia zaległości podatkowych są m.in.: utrata mienia w wyniku klęsk żywiołowych, choroba, uszczerbek na zdrowiu lub śmierć w rodzinie.

Jeśli chcemy ubiegać się o rozłożenie podatku na raty/odroczenie terminu płatności podatku/umorzenie zaległości podatkowych musimy złożyć wniosek wraz z uzasadnieniem, oświadczenie o stanie majątkowym wraz z: zaświadczeniem o dochodach za ostatnie 6 miesięcy, zaświadczeniem o korzystaniu z pomocy społecznej, dokumentami związanymi z ponoszonymi wydatkami w gospodarstwie domowym w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku (np. rachunki za gaz, energie elektryczną, koszty leczenia), zeznaniem podatkowym o wysokości osiągniętego dochodu/poniesionej straty w roku poprzednim, a w przypadku osoby bezrobotnej zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy.

Wzór wniosku i oświadczenia o rozłożenie podatku na raty dostępny jest tutaj.

Wzór wniosku i oświadczenia o odroczenie terminu płatności podatku dostępny jest tutaj.

Wzór wniosku i oświadczenia o umorzenie zaległości podatkowych dostępny jest tutaj.

Z wnioskami należy zgłosić się do Wydziału Finansowego - Referatu Dochodów, Rynek 2, parter, pokój nr 1 lub 2.

Decyzję o rozłożeniu podatku na raty, odroczeniu terminu płatności lub umorzeniu zaległości podatkowych podejmuje Burmistrz nie później niż w ciągu miesiąca. Natomiast, gdy sprawa jest skomplikowana decyzja zostanie wydana w ciągu 2 miesięcy.

Znalazłem błąd w akcie stanu cywilnego/w moim akcie stanu cywilnego nie zostały zamieszczone wszystkie dane. Czy można to poprawić?

Tak, każdy akt stanu cywilnego można sprostować lub uzupełnić.
Akt, w którym znajdują się dane niezgodne z innymi aktami (np. zamiast nazwiska Zielińska w akcie zapisano Zielinska), podlega sprostowaniu. Natomiast jeżeli w akcie stanu cywilnego nie zawarto wszystkich danych (np. w akcie urodzenia nie zapisano miejsca urodzenia dziecka) może zostać on uzupełniony.
Sprostowania lub uzupełnienia aktu stanu cywilnego dokonuje się na wniosek osoby, której ten akt dotyczy, jej przedstawiciela ustawowego lub na wniosek osoby mającej w tym interes prawny.
Z wnioskiem o sprostowanie/uzupełnienie aktu stanu cywilnego należy zwrócić się do kierownika USC, który sporządził akt – jeśli akt został sporządzony w Gostyniu należy udać się do gostyńskiego USC (Rynek 2, pok. nr 4). Przy składaniu wniosku trzeba okazać dokument tożsamości. Za uzupełnienie/sprostowane należy zapłacić opłatę skarbową w wysokości 39 zł. Opłatę można uiścić w Ratuszu w Wydziale Finansowym (parter pokój nr 3).
Podstawą do sprostowania/uzupełnienia danych są wcześniejsze akta stanu cywilnego tej samej osoby lub akta stanu cywilnego rodziców, małżonka, dzieci –  np. akt urodzenia można sprostować/uzupełnić na podstawie aktu małżeństwa rodziców dziecka.
Przy załatwianiu spraw w USC nie ma obowiązku składania odpisów aktów stanu cywilnego sporządzonych na terenie kraju, lecz ich przedstawienie może ułatwić i przyspieszyć sprostowanie/uzupełnienie danych w akcie.
W przypadku sprostowania/uzupełniania danych na podstawie zagranicznego dokumentu stanu cywilnego, dokument należy załączyć do wniosku wraz z tłumaczeniem na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego.
Dane zawarte w akcie zostaną sprostowane/uzupełnione w ciągu miesiąca.

Potrzebuję odpis aktu urodzenia/małżeństwa/zgonu. Co muszę zrobić?

Aby otrzymać odpis skrócony lub zupełny aktu urodzenia, małżeństwa albo zgonu należy zgłosić się do Urzędu Stanu Cywilnego (Rynek 2, parter, pokój nr 4) z wnioskiem o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego. Wniosek można znaleźć na stronie www.biuletyn.gostyn.pl lub odebrać w USC. Przy składaniu wniosku trzeba okazać dokument tożsamości.

Odpis aktu, który został wytworzony w gostyńskim USC otrzymamy najpóźniej w ciągu 7 dni (zazwyczaj akt gotowy jest do odbioru już po 2-3 dniach). Jeżeli potrzebujemy odpis aktu wytworzonego w innym USC, dokument będzie gotowy w ciągu 10 dni roboczych.

Dzięki Systemowi Rejestrów Państwowych - aplikacji ŹRÓDŁO dokumenty wytworzone po 1 września 2015 roku otrzymamy od ręki, w dowolnym USC na terenie całego kraju.

Mam ciężką sytuację materialną – straciłem pracę/miałem wypadek, a moje dziecko się uczy. Czy mogę liczyć na pomoc ze strony gminy?

Jeśli z powodu wystąpienia zdarzenia losowego rodzina znajduje się w trudnej sytuacji materialnej, a dziecko jest uczniem, rodzice mogą ubiegać się o przyznanie zasiłku szkolnego. Zdarzeniami losowymi uprawniającymi do otrzymania zasiłku są w szczególności: utrata zatrudnienia przez jednego z rodziców lub przez obu rodziców, utrata mienia lub wyposażenia w wyniku pożaru, zalania lub kradzieży, wypadek, uszczerbek na zdrowiu, śmierć rodzica lub rodzeństwa.

Wniosek o przyznanie pomocy można odebrać i złożyć w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy w Gostyniu (ul. Wrocławska 250). Formularz wniosku można znaleźć także na www.mgopsgostyn.pl.

Wniosek o zasiłek można złożyć w przeciągu 2 miesięcy od dnia wystąpienia zdarzenia.

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego.

Do wniosku trzeba dołączyć zaświadczenie ze szkoły, że dziecko jest uczniem, dokument potwierdzający wystąpienie zdarzenia oraz dokumenty niezbędne do ustalenia sytuacji dochodowej rodziny z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku.

 

Rodziny w trudnej sytuacji materialnej mogą ubiegać się także o stypendium szkolne dla uczniów.  Pomoc może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności, gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo - wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także, gdy rodzina jest niepełna.

Stypendium szkolne może być udzielane uczniom w formie:

 • całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą,
 • pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników,
 • całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania,
 • świadczenia pieniężnego.

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się do 15 września danego roku szkolnego, a w przypadku słuchaczy kolegiów do dnia 15 października danego roku szkolnego.

Wniosek o przyznanie stypendium można odebrać i złożyć w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy w Gostyniu (ul. Wrocławska 250). Wniosek o zasiłek można złożyć w przeciągu 2 miesięcy od dnia wystąpienia zdarzenia. Wniosek można znaleźć także na www.mgopsgostyn.pl.

 

Pomoc materialna przysługuje:

 • uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24. roku życia;
 • wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki;
 • uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

Chciałbym na swojej działce wyciąć drzewa albo krzewy. Czy potrzebuję na to czyjejś zgody, czy mogę je sam wyciąć?

Nie wszyscy mieszkańcy gminy Gostyń, którzy planują wycinkę drzew i krzewów, muszą zwrócić się do Burmistrza Gostynia z wnioskiem o wydanie zezwolenia w drodze decyzji administracyjnej na usunięcie drzew i krzewów. Takie zezwolenie nie jest wymagane, jeśli:

 • krzew lub krzewy rosną w skupisku, o powierzchni do 25 m2,
 • krzewy rosną na terenach pokrytych roślinnością pełniącą funkcje ozdobne, urządzoną pod względem rozmieszczenia i doboru gatunków posadzonych roślin, z wyłączeniem krzewów w pasie drogowym drogi publicznej, na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków oraz na terenach zieleni.
 • drzew, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza 80 cm (topola, wierzba,  klon jesionolistny, klon srebrzysty; 65 cm (kasztanowiec zwyczajny, robinia akacjowa oraz platan klonolistny) lub 50 cm (pozostałe gatunki).
 • drzew lub krzewów usuwanych w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego,
 • drzew lub krzewów na plantacjach lub w lasach w rozumieniu ustawy z 28 września 1991 r. o lasach ( stosuje się przepisy ustawy o lasach).
 • drzew lub krzewów owocowych, z wyłączeniem rosnących na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków lub na terenach zieleni.
 • drzew lub krzewów należących do gatunków obcych, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 120 ust. 2f ustawy o ochronie przyrody.
 • drzew lub krzewów rosnących na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej (uwaga w tym przypadku właściciel nieruchomości musi dokonać zgłoszenia zamiaru usunięcia drzewa na udostępnionym formularzu, jeśli obwód pnia drzewa mierzonego  na wysokości 5 cm przekracza:

- 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,

- 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,

- 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew.

Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew zawiera: imię i nazwisko wnioskodawcy, oznaczenie nieruchomości, z której drzewo  ma być usunięte oraz obowiązkowo rysunek albo mapkę określającą usytuowanie drzewa na nieruchomości (wzór formularza zgłoszenia dostępny jest na stronie www.biutetyn.gostyn.pl).

W terminie 21 dni od zgłoszenia następują oględziny i sporządza się protokół, a w terminie 14 dni od dnia oględzin Burmistrz może wnieść sprzeciw i wtedy drzewa nie można usuwać. Jeśli natomiast w terminie 14 dni od oględzin organ nie wniesie sprzeciwu to usunięcie drzewa może nastąpić. 

Uwaga jeżeli w terminie 5 lat od dokonania oględzin ( w przypadku zgłoszenia przez osoby fizyczne na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej) wystąpiono o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane, a budowa ta ma związek z prowadzeniem działalności gospodarczej  i będzie realizowana na części nieruchomości, na której rosło usunięte drzewo Burmistrz, uwzględniając dane ustalone na podstawie oględzin, nakłada na właściciela nieruchomości, w drodze decyzji administracyjnej, obowiązek uiszczenia opłaty za usunięcie drzewa.

Uwaga, działalność rolnicza jest kwalifikowana jako działalność gospodarcza.

Burmistrz wydaje zezwolenie (decyzję) na wycinkę, na wniosek właściciela nieruchomości, na której rośnie drzewo, krzew, lub na wniosek dzierżawcy nieruchomości za zgodą jej właściciela. Wniosek o wydanie zezwolenia powinien zawierać:

 • podstawowe dane dotyczące wnioskodawcy tj. imię, nazwisko, adres,
 • oświadczenie o tytule prawnym władania nieruchomością,
 • zgodę właściciela nieruchomości, jeśli jest wymagana lub oświadczenie ( dotyczy wspólnot mieszkaniowych ) o udostępnieniu informacji w sposób zwyczajowo przyjęty - członkom wspólnoty o zamiarze wystąpienia z wnioskiem o wydanie zezwolenia na wycinkę i wyznaczenie min. 30-dniowego terminu na zgłaszanie uwag,
 • nazwę gatunku drzewa lub krzewu,
 • obwód pnia drzewa mierzonego na wysokości 130 cm (jeśli drzewo na tej wysokości posiada kilka pni – obwód każdego z tych pni, jeśli nie posiada pnia – obwód bezpośrednio poniżej korony drzewa),
 • powierzchnię, z jakiej zostaną usunięte krzewy,
 • miejsce, przyczynę i termin zamierzonego usunięcia drzewa lub krzewu oraz wskazanie, czy usunięcie wynika z celu związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej,
 • rysunek lub mapkę, która określi usytuowanie roślin w stosunku do granic nieruchomości i budynków,
 • projekt nasadzeń drzew, jeżeli są planowane.

W przypadku gdy zezwolenie dotyczy usunięcia drzew lub krzewów z terenu nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków wydaje je wojewódzki konserwator zabytków.

Natomiast jeżeli usuwanie drzewa lub krzewu będzie wiązało się z zabronionym oddziaływaniem na chronione gatunki roślin, zwierząt albo grzybów, należy uzyskać odrębne zezwolenie na działania dotyczące tych gatunków, które wydaje Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu albo Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska.

Wzór wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na usunięcie drzew i krzewów dostępny jest na stronie www.biuletyn.gostyn.pl. Przed wydaniem zezwolenia na wycinkę urzędnicy muszą sprawdzić, czy w obrębie drzew, które planujemy wyciąć, nie rosną chronione rośliny lub grzyby oraz czy nie występują chronione gatunki zwierząt. Oględziny drzew powinny odbywać się w sezonie wegetacyjnym, czyli w okresie wiosenno-letnim. Wnioskodawca otrzyma zgodę na wycinkę, jeśli spełni kryteria zawarte w rozdziale 4 ustawy o ochronie przyrody.

Prace związane z wycinką mogą nastąpić poza okresem wegetacyjnym, czyli od 16 października do końca lutego.

Wybudowałem dom. Do kogo mam się zgłosić o nadanie numeru porządkowego mojej posesji?

O nadanie numeru porządkowego należy zwrócić się do Urzędu Miejskiego w Gostyniu. Z wnioskiem może wystąpić właściciel lub dzierżawca nieruchomości.

Numer porządkowy nadaje się budynkowi istniejącemu, planowanemu do budowy lub będącemu w jej trakcie. Formularz wniosku o nadanie numeru porządkowego można znaleźć na stronie www.biuletyn.gostyn.pl. Jeśli budynek już istnieje, do wniosku należy dołączyć kopię mapy (może to być mapa zasadnicza, ewidencyjna, z projektem podziału lub topograficzna) w skali nie mniejszej niż 1:10 000. Jeżeli budynek jest dopiero planowany do budowy lub w trakcie budowy, do wniosku należy dołączyć kopię projektu zagospodarowania działki lub terenu.

Wnioski składa się w Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska (ul. Wrocławska 256, pok. nr 5). Numer porządkowy nadawany jest bezpłatnie w ciągu 7 dni.

Przypomnijmy, że właściciele nieruchomości mają obowiązek umieszczania w widocznym miejscu na ścianie frontowej budynku tabliczki z numerem porządkowym. Na tabliczce, oprócz numeru, zamieszcza się nazwę ulicy lub miejscowości.

Jestem świeżo upieczonym rodzicem. Jakie w związku z tym mam do załatwienia formalności w urzędzie?

Urodzenie dziecka trzeba zgłosić w Urzędzie Stanu Cywilnego. Jeśli maluch urodził się w gostyńskim szpitalu, wtedy rodzice w ciągu 21 dni muszą odwiedzić Urząd Stanu Cywilnego w gostyńskim magistracie, by zarejestrować swoje dziecko, zameldować je, a także otrzymać numer PESEL malucha. O tym, do jakiego USC powinniśmy się zgłosić, decyduje miejsce urodzenia dziecka.

W przypadku małżeństw wystarczy, że w USC pojawi się jeden z rodziców np. ojciec (z dowodem osobistym małżonki), który będzie mógł dokonać sam wszystkich formalności.

W przypadku, gdy rodzice malucha nie są małżeństwem, muszą w USC pojawić się oboje.

Gostyński Urząd Stanu Cywilnego dokona rejestracji malucha na podstawie karty urodzenia, którą wystawia osoba odbierająca poród (np. lekarz, położna). Dokument trafi do urzędu z gostyńskiego szpitala w ciągu kilku dni. Po jego otrzymaniu pracownicy USC rozpoczną prace w programie „Źródło” nad dokumentami malucha, dlatego najlepiej będzie, gdy rodzice zgłoszą się do USC po 10 dniach od urodzenia dziecka.

Podczas wizyty w USC rodzice otrzymają jeden odpis skrócony aktu urodzenia, powiadomienie o nadaniu numeru PESEL, a także potwierdzenie zameldowania dziecka. Maluchy, które przyjdą na świat w gostyńskim szpitalu, a jeden z rodziców jest zameldowany w gminie Gostyń, otrzymają również mięciutki kocyk opatrzony logo „Jestem z Gostynia”.

Termin ważności mojego dowodu osobistego dobiega końca/zgubiłem dowód/niedługo kończę 18 lat i nie mam jeszcze dowodu. Co muszę zrobić?

Prawo do posiadania dowodu osobistego przysługuje każdemu obywatelowi Rzeczypospolitej Polskiej, a każdy pełnoletni obywatel RP zamieszkujący na jej terytorium taki dokument musi posiadać.

W przypadku osób nieletnich wniosek o dowód składa rodzic/opiekun prawny, a osoba, dla której ma być wydany dowód (z wyjątkiem dzieci do lat 5) musi być obecna przy składaniu wniosku. Natomiast, jeśli już niedługo kończysz 18 lat, wniosek możesz złożyć samodzielnie, jednak nie wcześniej niż 30 dni przed ukończeniem 18 roku życia. Jeżeli termin ważności Twojego dowodu osobistego dobiega końca, wniosek o wydanie nowego musisz złożyć co najmniej 30 dni przed upływem jego terminu. A w przypadku utraty, uszkodzenia lub zmiany danych zawartych w dowodzie wniosek trzeba złożyć niezwłocznie. Do wniosku należy dołączyć jedno zdjęcie.

Formularz wniosku można pobrać ze strony www.biuletyn.gostyn.pl lub odebrać w Urzędzie Miejskim, przy ul. Wrocławskiej 256 (Biuro Obsługi Klienta, pok. nr 1) lub Rynek 2 (Punkt Informacyjny w Wydziale Finansowym, pok. nr 3). Wypełniony wniosek trzeba złożyć w Wydziale Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Gostyniu (ul. Wrocławska 256, pokój nr 15) lub za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej www.epuap.gov.pl.

Dowód wydawany jest bezpłatnie, nie później niż 30 dni od dnia złożenia wniosku. W przypadku osoby nieletniej dowód musi odebrać jeden z rodziców/opiekun prawny.

Każdy, kto złożył wniosek o wydanie dowodu, może bez wychodzenia z domu sprawdzić, czy dowód jest już gotowy do odbioru. Wystarczy wejść na stronę internetową www.obywatel.gov.pl.

Mam trójkę dzieci, czy mogę skorzystać ze zniżek na terenie gminy Gostyń?

Tak, rodziny wielodzietne (z przynajmniej trójką dzieci) mieszkające w naszej gminie mogą skorzystać z 50% zniżek na usługi świadczone m.in. przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gostyniu (np. basen, kręgle) i Gostyński Ośrodek Kultury „Hutnik” (kino, zajęcia w ogniskach). Ulgi są możliwe dzięki programowi „Przyjazny samorząd”. Kartę mogą otrzymać także osoby niepełnosprawne.

By otrzymać kartę, która uprawnia nas do zniżek wystarczy ze strony internetowej www.biuletyn.gostyn.pl pobrać wniosek lub wypełnić go osobiście w Wydziale Oświaty i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Gostyniu (ul. Rynek 2, pokój nr 9). Karta wydawana jest bezpłatnie.

 

Mieszkańcy gminy mogą także skorzystać z ogólnopolskiej „Karty Dużej Rodziny”. W tym programie zniżki na swoje usługi oferują instytucje państwowe jak i firmy prywatne np. tańsze bilety na wydarzenia kulturalne, wystawy, muzea, przejazdy komunikacją publiczną. Takie miejsca oznaczone są w całym kraju logo „Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny”. Karta skierowana jest do rodzin wielodzietnych z co najmniej trójką dzieci. Wniosek o „Kartę Dużej Rodziny” można pobrać ze strony www.rodzina.gov.pl i złożyć również w Wydziale Oświaty i Spraw Społecznych.

Mam w domu starą niedziałającą pralkę/telewizor. Jak mogę pozbyć się takiego sprzętu?

Zużyte sprzęty elektryczne i elektroniczne są niebezpieczne, nie wolno ich wyrzucać razem z innymi odpadami komunalnymi ani samodzielnie ich demontować. Kupując nowy sprzęt, możemy swój stary nieodpłatnie zostawić w sklepie lub podczas zbiórki elektrośmieci wystawić przed dom, a stara pralka czy telewizor zostaną odebrane. Zbiórki starych sprzętów organizowane są na terenie naszej gminy dwa razy w roku (wiosną oraz jesienią) i nie wiążą się z żadną dodatkową opłatą dla mieszkańców. Jeśli nie możemy czekać do najbliższej zbiórki elektrośmieci, a nie kupujemy nowych sprzętów, zawsze możemy dostarczyć np. starą pralkę czy telewizor do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Goli (tel. 506 182 246). Punkt czynny jest: w poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki w godz. 14-17 oraz w środy i soboty w godz. 10-14.

Urodziło się nam dziecko/syn lub córka wyprowadzili się. Czy w związku z tym zmieni się moja opłata za wywóz śmieci?

Tak, jeśli w gospodarstwie domowym zmieniła się liczba domowników, ktoś już z nami nie mieszka lub wręcz przeciwnie ktoś nowy z nami zamieszkał, musimy na nowo wypełnić tzw. „deklaracje śmieciową”, na podstawie której obliczana jest nasza miesięczna opłata za śmieci, a ona zależy właśnie od liczby domowników.

Deklarację możemy pobrać ze strony internetowej www.kzgrl.pl w zakładce „Deklaracje i płatności” (tam też można sprawdzić stawki jakie obowiązują za wywóz śmieci w naszej gminie) lub odebrać wersję papierową w Urzędzie Miejskim w Gostyniu. Zmiany należy dokonać w ciągu 14 dni. Wypełnioną deklarację musimy wysłać do Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego (ul. 17 stycznia 90, 64-100 Leszno), który w imieniu gminy Gostyń zajmuje się odbiorem śmieci.

Wysokość miesięcznej opłaty za jedną osobę wynosi:
• 11,50 zł – jeżeli odpady zbierane są w sposób selektywny,
• 22,00 zł – jeżeli odpady zbierane są w sposób nieselektywny.