Przetarg na sprzedaż działki położonej w Gostyniu, ul. Aleksandra Fredry - działka numer 197/51

BURMISTRZ GOSTYNIA
ogłasza VI przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż prawa własności do nieruchomości oznaczonej jako działka nr 197/51 o powierzchni 0,0625 ha (Bz), położonej w Gostyniu przy ul. Aleksandra Fredry, zapisanej w księdze wieczystej KW PO1Y/00019590/8
Cena wywoławcza: 56.000,00 zł netto
wadium: 10.000,00 zł

Nieruchomość niezabudowana, nieuzbrojona, urządzenia infrastruktury technicznej w drodze – ul. Mikołaja Reja. Kształt działki regularny, teren lokalizacji z zauważalnym spadkiem. Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej, droga nieurządzona – gruntowa. Najbliższe sąsiedztwo stanowi zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, drobne usługi towarzyszące, kościół. W mpzp nieruchomość przeznaczona jest pod tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. W gruncie znajduje się linia energetyczna 1eNW nieczynna stanowiąca własność Ardagh Group, której lokalizacja nie utrudnia i nie wyklucza zabudowy zgodnie z mpzp.
Nieruchomość nie wykazuje obciążeń i nie jest przedmiotem żadnych zobowiązań.
Komisja Przetargowa wzywa osoby zainteresowane do oględzin nieruchomości i przyjmuje, że uczestnicy przetargu akceptują aktualny stan nieruchomości bez zastrzeżeń. I przetarg ustny nieograniczony odbył się 10 marca 2017 roku, II przetarg odbył się 26 maja 2017 roku, III przetarg ustny nieograniczony odbył się 17 listopada 2017 roku, IV przetarg odbył się 16 marca 2018 roku, V przetarg odbył się 29 czerwca 2018 roku, wszystkie zakończyły się wynikiem negatywnym.
Przetarg odbędzie się w dniu 11 października 2018 roku o godz. 1400 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gostyniu przy ul. Wrocławskiej 256 (salka narad – piwnica).
Wadium  należy wpłacić do dnia 8 października 2018 roku na konto sprzedającego: Bank BGŻ BNP Paribas S. A. 95 1600 1462 1834 5236 6000 0012 – w tytule przelewu należy napisać „wadium na działkę 197/51”. Przed przystąpieniem do przetargu jego uczestnicy są zobowiązani okazać Komisji Przetargowej dowód wpłaty wadium oraz ważny dowód tożsamości w przypadku osób fizycznych lub ważny dowód osobisty wraz z dokumentem potwierdzającym zdolność do reprezentacji w przypadku osób prawnych. W przypadku spółek cywilnych – na przetargu winni być obecni wszyscy wspólnicy albo jeden wspólnik wraz z pełnomocnictwami udzielonymi przez pozostałych wspólników.
Cena sprzedaży po odliczeniu wpłaconego wadium podlega zapłacie najpóźniej w terminie do dnia zawarcia aktu notarialnego. Wadium przepada, jeżeli nabywca uchyli się od zawarcia umowy notarialnej.
Do ceny wylicytowanej zostanie naliczony podatek VAT w wysokości 23%.
Koszty sporządzenia umowy notarialnej oraz opłaty sądowe ponosi nabywca. Nieruchomość jest sprzedawana na podstawie danych z ewidencji gruntów, a wznawianie granic odbywa się na koszt i staraniem nabywców.
Zastrzega się możliwość odwołania ogłoszonego przetargu z uzasadnieniem przyczyny. Dodatkowe informacje można uzyskać  w Urzędzie Miejskim w Gostyniu, ul. Wrocławska 256 - pokój nr 10, tel. 65 575 21 75.

Sprawę prowadzi: Joanna Rączkiewicz, inspektor ds. gospodarki nieruchomościami, Wydział Gospodarki Nieruchomościami, ul.  Wrocławska 256 (pokój nr 10), tel./e-mail: 65 5752175/ jraczkiewicz@um.gostyn.pl