Zawiadomienie stron przed umorzeniem postepowania - instalacja przetwarzania odpadów w Gostyniu

PPOS.6220.21.2021

Gostyń 27.07.2022 r.

 

ZAWIADOMIENIE
 

            Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2021, poz. 735 ze zm.), dalej k.p.a., w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.), dalej ustawa ooś

 

zawiadamiam strony postępowania

            że zgodnie z art. 10 i 79a k.p.a., przed wydaniem decyzji o umorzeniu postępowania administracyjnego w całości jako bezprzedmiotowego, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Instalacja przetwarzania odpadów innych niż niebezpieczne, występujących w postaci wyselekcjonowanej stłuczki szklanej” (ul. Wrocławska 178A w Gostyniu, działki nr 2481/8, 2482/12, obręb 0001 Gostyń) - strony mają prawo do wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów dotyczących sprawy w terminie 5 dni, licząc od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.

Możliwość zapoznania się z całym materiałem oraz wysłuchanie stron istnieje w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gostyniu przy ul. Wrocławskiej 256, w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, Referacie Ochrony Środowiska pok. nr 16, w godz. pracy Urzędu od 7.30 do 15.30.

 

 

                                                                                                                                                              Z up. Burmistrza

                                                                                                                                                              Marzena Paluszkiewicz

                                                                                                                                                              Naczelnik      

                                                                                                                                                              Wydziału Gospodarki Komunalnej

                                                                                                                                                              i Ochrony Środowiska