Zawiadomienie ws. rozbudowy gospodarstwa rolnego w Brzeziu

Gostyń 13.06.2022r.

GKOS.OS.6220.13.2022

 
Zawiadomienie

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2021r. poz. 735 ze zm.), dalej k.p.a., w związku  z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j.  Dz. U. z 2022r., poz. 1029), dalej ustawa ooś

zawiadamiam strony postępowania

- że w dniu 24 maja 2022 roku, na wniosek ............., działającego

z pełnomocnictwa udzielonego przez .........................., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie i przebudowie gospodarstwa rolnego o obsadzie zwierząt do 173,87 DJP, zlokalizowanego w miejscowości Brzezie, gm. Gostyń”, dz. nr 151 i 152/2 – obręb Brzezie, gmina Gostyń.

W związku z powyższym strony mogą zapoznać się osobiście lub przez pełnomocnika z wnioskiem i materiałami dostarczonymi przez wnioskodawcę, dotyczącymi ww. zamierzenia oraz zgłosić swoje uwagi w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gostyniu przy ul. Wrocławskiej 256, Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, Referat Ochrony Środowiska - pok.16, w godzinach pracy Urzędu od 7.30 do 15.30.

- że pismem z dnia 13.06.2022r., na podstawie art. 64 ust.1 pkt 1,2 i 4 oraz art. 78 ustawy ooś Burmistrz Gostynia zwrócił się do: Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gostyniu o wyrażenie opinii przed wydaniem decyzji ooś.

 

 

z up. Burmistrza Gostynia

Marzena Paluszkiewicz

Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

 

 

 

Art. 49 k.p.a. Strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Art. 74 ust. 3 ustawy ooś Jeżeli liczba stron postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 10, stosuje się art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego.